Integritetspolicy


Så här hanterar Qlean i Borås AB dina personuppgifter

Qleans behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina uppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy men även besöka www.datainspektionen.se för mer information.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Qlean i Borås med org.nr. 556749-8943 ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt sätt

 

Hur samlar Qlean in dina personuppgifter?

De uppgifter du lämnar när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via mail, gör en felanmälan, ansöker om arbete, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

 

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas eller inhämtas av oss. Exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer av olika slag, adress, personnummer och bankuppgifter.

 

Varför hanterar Qlean uppgifter om dig?

Vi hanterar dina personuppgifter bland annat av följande ändamål:

 – För att fullgöra våra åtaganden
– För att kunna kontakta dig
– Erbjudanden
– Som underlag till fakturering och bokföring
– Arbetsansökning
– Statistik

 

När har Qlean rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag och förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Qlean. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte har skyldighet att göra så med anledning av lag, förordning eller myndig-hetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje part rättigheter.

Vi förmedlar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Qlean överför inte heller dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Hur länge sparar Qlean dina personuppgifter?

Den personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kontakten eller längre om det är ett lagkrav.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta är för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas (exempelvis obetalda skulder).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Qlean i Borås AB
Repslagargatan 1
504 68 Borås

Du har också rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Qlean arbetar ständigt med att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter samt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

DENNA INTEGRITETSPOLICY ÄR GÄLLANDE FRÅN den 14 maj 2018